I 2018 ble alle 43 formålsbygg i Steinkjer kommune overført til Steinkjerbygg KF, deriblant alle skoler, barnehager, eldre- og omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg har foretaket 700 boliger for utleie fordelt på boenheter på eldresenter, boenheter for omsorg og gjennomgangsboliger. Konsernet forøvrig eier flere kontorbygg på nærmere 50 000 m2 inklusive helse- og beredskapshuset. Konsernet har alt ansvar for drift og vedlikehold av alle eiendommene med et samlet areal på omlag 250 000 m2.

Vedlikeholdet spenner over et bredt arbeidsområde med forskjellige typer bygg. Dette krever at kompetansen er allsidig og det legges stor vekt på å utvikle en god nok totalkompetanse i foretaket. Driftsoperatørene er organisert i flere vedlikeholdsteam der hvert team har egen teamleder.

Renhold er organisert i to soner som er geografisk fordelt i Sør og Nord. Det blir uført daglig og periodisk renhold på alle formålsbygg. Behovet for smittevask er viktig på institusjoner. For å gjennomføre dette stilles det strenge krav til utførelse og det gjennomføres kompetansehevende tiltak fortløpende. En stor andel av renholderne har fagbrev og det legges opp til at flere får muligheten til å ta det.

Steinkjerbyggkonsernet har omlag 90 medarbeidere i avdelingen for Byggdrift fordelt på byggdriftere og renholdere.

Steinkjerbygg ansatte
Steinkjerbygg ansatt fikser strøm