icon_house_blue

Om oss

Image Map

Hovedaktiviteter i konsernet og datterselskapene:

  • Steinkjerbygg AS er morselskapet i konsernet og har liten operativ drift. Selskapet eier bilparken samt en del tyngre utstyr som leies ut til Steinkjerbygg KF. Selskapet gjennomførte oppkjøp av tre eiendommer som skal inngå i kommunens framtidige kultursatsning ved torget. I dag leies to av disse eiendommene ut til leietakere somamt hadde eksisterende kontrakter ved overtagelse av byggene. Disse tre eiendommene vil bli overdratt til Steinkjer kulturbygg AS i løpet av 2018.
  • Steinkjer rådhus AS er fullt ut utleid til Steinkjer kommune. Gjennom de siste årene er det foretatt betydelige oppgraderinger av bygget. Det er skiftet tak på bygget, alle vinduer er skiftet til mer energivennlige vinduer, ventilasjons- og kjøleanlegg er oppgradert, nytt brannalarmanlegg og nye branndører i hht. gjeldende forskrifter for å nevne en del av de større tiltakene. Det siste året er heisene i høyblokken skiftet. Videre er glasstaket over Weidemannssamlingen utskiftet etter mange års lekkasjer. Det er også gjennomført en god del branntekniske tiltak etter dagens forskriftskrav. I 2017 ble det også påbegynt en del utomhusarbeid for å gi dette området en ansiktsløftning.
  • DH Eiendom AS leier ut lokaler til Nord universitet, BDO samt en del mindre virksomheter. Selskapet sluttførte detaljprosjektering av lnnovasjonscampus Steinkjer ved utløpet av 2017 og byggentreprisene har vært ute på anbud. Endelig investerings-beslutning ble tatt når Nord universitet signerte endelig leiekontrakt. Kostnadsrammen for hele prosjektet inkl. konseptkostnader er på ca. 374 mill.kr.
  • Bogavegen 24 AAS driver utleie av lokaler og tomt til Skanska Husfabrikken. I leieavtalen med Skanska er det en opsjon på at Skanska kan overta bygningen med tilhørende tomt. Betingelsene for opsjonen er nedfelt i leieavtalen og Skanska har nå gitt melding til selskapet om at de ønsker å benytte seg av opsjonen. Prosessen vedr. overtagelse er i gang og det legges opp til en overtagelse i løpet av våren 2018. I selskapet vil det ligge igjen to parseller etter overtagelsen. Styret i konsernet vurderer en fusjon mellom Bogavegen 24 AAS og DH Eiendom AS, dette vil kunne skje i løpet av 2018.
  • Steinkjer tomteselskap AS fortsetter med tilrettelegging av boligtomter, både i sentrum og i grendesentrene. Det siste året er det utarbeidet et nytt boligfelt på Heggesåsen med seks tomter. Fem av disse er allerede solgt. Det er også en viss etterspørsel etter ledige tomter i Frøsetåsen, Hervikmarka, Sør-Beitstad og NordFoosnes, Veldemelen. På de to sistnevnte er det foretatt utvidelser på 3 – 4 tomter på hvert byggefelt da pågangen har vært stor. Utbygging i sentrum har de senere årene blitt ivaretatt av private utbyggere, noe som gir Steinkjer Tomteselskap AS større rom for å ivareta distriktsmandatet som vår eier har gitt oss.
  • Steinkjerhus AS er det kommersielle selskapet hvor bh-abl.a. boliger som skal avhendes ligger. En stor del av disse benyttes fortsatt til kommunal bosetting og kommer i tillegg til antall boenheter i Steinkjerbygg KF. I tillegg er presteboliger og annen «kommersiell» aktivitet på boligsiden i dette selskapet. I forbindelse medferdigstillelsemed ferdigstillelse av Skjeftejordet bofellesskap byggetrinn 2 må det tas stilling til etterbruken av Ogndal eldresenter. Denne prosessen er nå oppstartet, dette i tett dialog med administrasjonen i kommunen.
  • Steinkjer kulturbygg AS ble stiftet 10.08.2017 og skal være byggherre/-eier for det nye kulturkvartalet som planlegges ved Steinkjer torv. Foreløpig planlegging av kulturkvartalet med rombehov og forprosjekt utøves av kommunen. Kommunen vurderer nå hvilke eiendommer selskapet evt. skal overta fra Dampsaga bad og kulturbygg AS som en del av kultursatsingen.

Dannelsen av konsernet skal gi eier en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale ressurser som brukes på eiendommene. Skattemessige tilpasninger som konsernbidrag og benyttelse av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i konsernet gjør den økonomiske plattformen tryggere. Dette gjelder både for konsernet og for kommunen som eier av Steinkjerbygg KF. Selv om disse mulighetene blir benyttet endrer dette ikke likviditetsstrømmen i selskapene som yter konsernbidrag. For å oppnå den forutsatte rasjonaliseringsgevinsten, er nå alle styrer med unntak av styret i DH Eiendom AS, samordnet med gjennomgående styrerepresentasjon og nedskalerte styrer og felles administrasjon. Dette vil bli gjennomgående for alle selskap, uten unntak, i løpet av 2018. Antall datterselskaper vil bli vurdert fortløpende og styret mener at det ikke er antallet selskap som har betydning, men at en har de selskap tilgjengelig for å kunne løse eiers oppgaver slik eier forventer.

Kontaktskjema

Telefon: 74 16 90 00

Selskapsoversikt