icon_house_blue

Om oss

Steinkjerbyggkonsernet

  • Steinkjerbyggkonsernet består av en rekke selskap og eier 43 formålsbygg, over 700 kommunale boliger og flere kontorbygg med et samlet areal på 250 000 m2.
  • Konsernet er gjennom Steinkjerbygg KF eid av Steinkjer kommune og er kommunens redskap for bygging av nye boliger, formålsbygg og byfornyelse i sentrum. Selskapet har også ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger, formålsbygg og eiendom for øvrig. Selskapet har en bemanning på 100 ansatte.

Selskapsstruktur

  • Steinkjer rådhus AS leier ut til Steinkjer kommune, er kommunens hovedsete og ligger sentralt i Steinkjer sentrum. Gjennom de siste årene er det foretatt betydelige oppgraderinger av bygget. Det er skiftet tak, det er skiftet til mer energivennlige vinduer, ventilasjons- og kjøleanlegg er oppgradert, nytt brannalarmanlegg og nye branndører iht. gjeldende forskrifter for å nevne en del av de større tiltakene. Det siste året er heisene i høyblokken skiftet og glasstaket over Weidemannssamlingen er utskiftet etter mange års lekkasje. Det er også gjennomført en god del branntekniske tiltak etter dagens forskriftskrav. Parken foran rådhuset er også oppgradert de senere årene.
  • DH Eiendom AS eier flere bygg, deriblandt InnoCamp som står ferdig august 2019. Her skal Nord Universitet med sine ansatte og studenter, Landbruksdirektoratet, Nibio, Innovasjon Norge,  Distriktssenteret, Drivhuset med over 20 bedrifter, Steinkjer Næringsforum, T-lab med flere flytte inn til studiestart. Omtrent 300 ansatte og 900 studenter skal ha sin arbeidsdag i nye InnoCamp fra høsten 2019.
  • Steinkjer Tomteselskap AS tilrettelegger boligtomter, både i sentrum og i grendesentrene. De senere årene er det tilrettelagt et nytt boligfelt på Heggesåsen og Frøsetåsen i Steinkjer, Hervikmarka i Sør-Beitstad og NordFoosnes i Veldemelen. Utbygging i sentrum har de senere årene i økende grad blitt ivaretatt av private utbyggere, noe som gir Steinkjer Tomteselskap AS større rom for å ivareta distriktsmandatet som vår eier har gitt oss.
  • Steinkjerhus AS er det selskapet hvor blant annet boliger som skal avhendes ligger. En stor del av disse benyttes fortsatt til kommunal bosetting og kommer i tillegg til antall boenheter i Steinkjerbygg KF.
  • Steinkjer kulturbygg AS ble stiftet i 2017 og er byggherre/-eier for det nye kulturkvartalet som skal bygges ved Steinkjer torv. Første fase i prosjektet er allerede i gang. Rehabiliteringen av samfunnshuset startes i 2019.
  • Dampsaga kulturbygg ble innfusjonert i Steinkjerbygg pr. 1.januar 2019. Aktiviteten i bygget skal etter hvert flyttes til Steinkjer sentrum når det nye kulturkvartelet står ferdig i 2023. Dampsaga Kulturbygg går derfor inn i en utviklingsfase der plan for hva bygget og eiendommen skal brukes til i fremtiden legges.

 

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Telefon: 74 16 90 00

Selskapsoversikt