Steinkjerbyggkonsernet

Steinkjerbyggkonsernet består av en rekke selskap og eier 52 formålsbygg, nærmere 800 kommunale boliger og flere kontorbygg med et samlet areal på 250 000 m2.

Konsernet er gjennom Steinkjerbygg KF eid av Steinkjer kommune og er kommunens redskap for bygging av nye boliger og formålsbygg i hele kommunen samt byfornyelse i sentrum. Selskapet har alt ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger, formålsbygg og eiendom for øvrig. Selskapet har en bemanning på over 115 ansatte.

Formålsbygg
Kommunale boliger
k m2
samlet areal
+
Ansatte

Selskapsstruktur

Steinkjerbygg KF

Steinkjerbygg AS

Steinkjer Rådhus AS

InnoCamp AS

Dampsaga Kulturbygg AS

Steinkjerhus AS

Sagmestervegen 2B AS

Steinkjer Tomteselskap AS

Steinkjer Kulturbygg AS

Les mer om datterselskapene

Steinkjerbygg ansatte
Steinkjerbygg har vært sentral i byutviklingen i Steinkjer siden selskapet ble etablert i forbindelse med gjenreisningen av byen etter krigen. Over hundre kompetente medarbeidere sørger i dag for at 43 formålsbygg, over 700 boenheter og en rekke kontor- og næringslokaler ivaretas på en god måte - til beste for leietakere, brukere og kommunens innbyggere.

Steinkjerbygg KF gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter som gjør både kommunen og administrasjonsbyen attraktiv for næringsliv, offentlig sektor, kultur, idrett og bosetting!

Vi som jobber i Steinkjerbygg er stolte over det ansvarsfulle oppdraget vi har i å forvalte og utvikle eiendomsmassen i kommunen!

Bjørn Kalmar Aasland, administrerende direktør