Steinkjerbygg

Steinkjerbygg KF eies av Steinkjer kommune og har ansvaret for kjøp, salg, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av kommunale boliger, formålsbygg og annen eiendom.

Steinkjerbygg eier 52 formålsbygg, 720 boliger og flere kontorbygg med et samlet areal på 200 000 m2.

Steinkjerbygg KF eier alle aksjene i Steinkjerbygg AS som igjen eier alle aksjer til 8 datterselskap. Steinkjerbygg KF har omtrent 100 ansatte.

Formålsbygg
Kommunale boliger
k m2
samlet areal
Ansatte

Selskapsstruktur

Steinkjerbygg KF

Steinkjerbygg AS

Steinkjer Rådhus AS

InnoCamp AS

Dampsaga Kulturbygg AS

Steinkjerhus AS

Sagmestervegen 2B AS

Steinkjer Tomteselskap AS

Seilmakergata 2 AS

Steinkjer Kulturbygg AS

Les mer om datterselskapene

 


Steinkjerbygg AS - Redegjørelse etter Åpenhetsloven §5

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Steinkjerbygg støtter seg i all hovedsak til Innherred Anskaffelser KO ved leverandørforespørsler. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tas høyde for i utlysninger og følges opp i kontraktsperioden. Alle kontrakter i byggeprosjekter inkluderer byggebransjens seriøsitetsbestemmelser med krav til lønns- og arbeidsvilkår, krav til bruk av lærling og faglærte håndverkere. Det utarbeides miljøprogram og tilhørende miljøoppfølgingsplan(MOP) med krav til ivaretakelse av ytre miljø i byggefasen. Ivaretakelse av kontraktsbestemmelsene følges systematisk opp av byggherreorganisasjonen.

Steinkjerbygg har også samarbeidsavtale med byggebransjens uropatrulje. Byggebransjens uropatrulje eies og drives som et to-parts samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Samarbeidsavtalen har som formål å sikre seriøse bedrifters rammebetingelser, hindre sosial dumping og useriøse aktørers tilgang til kommunale byggeprosjekter i regi av Steinkjerbygg.

Videre arbeid med åpenhetsloven for Steinkjerbygg AS vil i første omgang omfatte aktsomhetsvurderinger jf. Apenhetsloven §4.

 

Steinkjerbygg ansatte
Steinkjerbygg har vært sentral i byutviklingen i Steinkjer siden selskapet ble etablert i forbindelse med gjenreisningen av byen etter krigen. Over hundre kompetente medarbeidere sørger i dag for at over 50 formålsbygg, over 700 boenheter og en rekke kontor- og næringslokaler ivaretas på en god måte - til beste for leietakere, brukere og kommunens innbyggere.

Steinkjerbygg KF gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter som gjør både kommunen og administrasjonsbyen attraktiv for næringsliv, offentlig sektor, kultur, idrett og bosetting!

Vi som jobber i Steinkjerbygg er stolte over det ansvarsfulle oppdraget vi har i å forvalte og utvikle eiendomsmassen i kommunen!