Steinkjerbyggkonsernet

Steinkjerbyggkonsernet består av en rekke selskap og eier 52 formålsbygg, nærmere 800 kommunale boliger og flere kontorbygg med et samlet areal på 250 000 m2.

Konsernet er gjennom Steinkjerbygg KF eid av Steinkjer kommune og er kommunens ressurs for bygging av nye boliger og formålsbygg i hele kommunen samt byfornyelse i sentrum. Selskapet har alt ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger, formålsbygg og eiendom for øvrig. Selskapet har en bemanning på over 115 ansatte.

Formålsbygg
Kommunale boliger
k m2
samlet areal
+
Ansatte

Selskapsstruktur

Steinkjerbygg KF

Steinkjerbygg AS

Steinkjer Rådhus AS

InnoCamp AS

Dampsaga Kulturbygg AS

Steinkjerhus AS

Sagmestervegen 2B AS

Steinkjer Tomteselskap AS

Fylkets hus AS

Steinkjer Kulturbygg AS

Les mer om datterselskapene

 


§ Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i virksomhetens leverandørkjeder. Åpenhetsloven trådte i kraft fra den 1. juli 2022.

Alle kontrakter i prosjekter inkluderer byggebransjens seriøsitetsbestemmelser med krav til lønns- og arbeidsvilkår, krav til bruk av lærling og faglærte håndverkere. Totalentreprisekontrakten omfatter også et miljøprogram og tilhørende miljøoppfølgingsplan(MOP) med krav til ivaretakelse av ytre miljø i byggefasen.

Ivaretakelse av kontraktsbestemmelsene følges systematisk opp av byggherreorganisasjonen gjennom byggherremøter, stikkprøvekontroller og totalentreprenørens månedlige rapportering.

Steinkjerbygg har samarbeidsavtale med byggebransjens uropatrulje. Byggebransjens uropatrulje eies og drives som et to- parts samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Samarbeidsavtalen har som formål å sikre seriøse bedrifters rammebetingelser, hindre sosial dumping og useriøse aktørers tilgang til kommunale byggeprosjekter i regi av Steinkjerbygg.

Steinkjerbygg støtter seg i all hovedsak til Innherred Anskaffelser KO ved leverandørforespørsler. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tas høyde for i forespørsler og følges opp i kontraktsperioden.

Steinkjerbygg ansatte
Steinkjerbygg har vært sentral i byutviklingen i Steinkjer siden selskapet ble etablert i forbindelse med gjenreisningen av byen etter krigen. Over hundre kompetente medarbeidere sørger i dag for at 43 formålsbygg, over 700 boenheter og en rekke kontor- og næringslokaler ivaretas på en god måte - til beste for leietakere, brukere og kommunens innbyggere.

Steinkjerbygg KF gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter som gjør både kommunen og administrasjonsbyen attraktiv for næringsliv, offentlig sektor, kultur, idrett og bosetting!

Vi som jobber i Steinkjerbygg er stolte over det ansvarsfulle oppdraget vi har i å forvalte og utvikle eiendomsmassen i kommunen!